Privacy Statement Qisum Benelux BV

Dit is het privacy statement van de besloten vennootschap Qisum Benelux B.V., hierna: “Qisum”. Qisum is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80318487 en is gevestigd aan de Hoogoorddreef 62 te (1101 BE) Amsterdam. In dit document wordt uitgelegd hoe Qisum omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Qisum de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Wat doet Qisum

Qisum exploiteert een streamingplatform in het interessegebied over de Nederlandse artiest in de breedste zin. Op het platform wordt beeldmateriaal, magazines en meer beschikbaar gesteld. Om toegang te krijgen tot het platform moet de gebruiker een account hebben.

Verkrijging persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van de diensten van Qisum, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Qisum in het kader van het aanmaken van een account en/of afsluiten van een abonnement. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens

Qisum verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Naam;
 • Leeftijd (om te bepalen of alle content geschikt voor u is);
 • E-mailadres;
 • Financiële gegevens (indien u een abonnement afsluit);
 • Accountgegevens;
 • Locatiegegevens;
 • Trackinggegevens (over hoe u gebruik maakt van het platform);
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door Qisum verwerkt worden, hebben ten doel om:

 • Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
 • De diensten uit te voeren en beschikbaar te stellen;
 • Het aanmaken van een account mogelijk te maken en te voltooien;
 • De dienstverlening te verbeteren;
 • Betalingen te verwerken;
 • Wettelijke verplichtingen na te komen;
 • Marketing en communicatie uitingen te doen (zoals nieuwsbrieven);
 • De website en/of de app te verbeteren door middel van het analyseren van bezoekersgedrag;

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten door Qisum worden persoonsgegevens verwerkt. Qisum verwerkt uitsluitend gegevens die Qisum noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de dienst heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Qisum bent aangegaan in de vorm van uw account en eventuele abonnement. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website https://www.qisum.nl/ indien u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die Qisum biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig worden uitgevoerd. Zo kunt u bijvoorbeeld niet inloggen op het platform als wij uw gegevens (waaronder de accountgegevens) niet mogen verwerken. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven. Een voorbeeld hiervan is de verwerking van niet essentiële cookies op de website. Wij verzamelen en verwerken deze enkel indien u hier toestemming toe heeft gegeven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Indien sprake is van enige geautomatiseerde besluitvorming, wordt deze besluitvorming verricht door computersystemen en/of computerprogramma’s zonder tussenkomst van menselijk handelen. U bent verantwoordelijk voor de gegevens die u verstrekt en die ten tijde van de geautomatiseerde besluitvorming worden gebruikt. Indien de gegevens niet juist of onvolledig blijken te zijn, komt de schade ten gevolge hiervan voor uw rekening en risico. Onder schade wordt tevens verstaan het niet, niet tijdig of foutief uitvoeren van de overeenkomst als gevolg van foutieve gegevens.

Bewaartermijn

De door Qisum verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derden

Qisum deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op Qisum kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 • De payment provider, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens.
 • De softwareleverancier, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn uw naam, leeftijd en contactgegevens, accountgegevens, locatiegegevens, trackinggegevens en financiële gegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens

Qisum neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en qua ernst van uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. De data wordt opgeslagen en gehost in een tenminste TIER III gecertificeerd datacentrum dat gevestigd is in Nederland.

Gebruikersvoorwaarden Qisum

Door het bezoeken en het gebruiken van het platform, stemt u in met de Gebruikersvoorwaarden zoals beschikbaar op de website en het platform. Qisum behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van haar platform en/of de Gebruikersvoorwaarden te wijzigen. Qisum aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van het platform. Het gebruiken van het platform komt geheel voor uw eigen rekening en risico. Aan de inhoud van het platform kunnen geen rechten worden ontleend. Alle content op het platform is auteursrechtelijk beschermd en mag niet gekopieerd of anders gebruikt worden dan is bepaald in de Gebruikersvoorwaarden.

Cookieverklaring

Qisum maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Qisum mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die Qisum gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies worden bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).

Op de website van Qisum worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics en Google Tag Manager. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Gebruik van deze cookies is niet verplicht waardoor uw toestemming voor het gebruik gevraagd zal worden. Uw toestemming heeft mogelijk tot gevolg dat Qisum informatie kan koppelen aan een natuurlijke persoon.

Daarnaast maakt Qisum gebruik van tracking cookies. Met tracking cookies wordt uw bezoekersgedrag op de website bijgehouden, op basis waarvan een profiel wordt opgebouwd. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres e.d. en is uitsluitend bedoeld voor het efficiënter maken van de website.

Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via ‘Support’.

Overview cookies:

 

Gebruik Social Media

Qisum maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics, Google Tag Manager, Hotjar en Social Media (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google en YouTube). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Qisum u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage;

Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.

 • Recht op rectificatie;

U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.

 • Recht op gegevenswissing.

Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

 • Recht op beperking van de verwerking;

Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Qisum.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;

Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Qisum, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Qisum over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.

 • Recht van bezwaar;

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Qisum staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Qisum met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website, via de App, onder ‘Support’. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Qisum u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Qisum zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen Privacy Statement

Qisum kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website wordt de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u via de mail daarvan op de hoogte.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 31 maart 2023.

Blijf op de hoogte

Laat je e-mail achter en blijf op de hoogte van de laatste updates

Volg ons op social

Blijf op de hoogte

Laat je e-mail achter en blijf op de hoogte van de laatste updates