Bètatest Voorwaarden

 

BÈTATEST- EN GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST

DOOR OP DE KNOP ‘JA’ OF ‘AKKOORD’ (OF EEN ANDERE KNOP OF MECHANISME DAT IS ONTWORPEN OM INSTEMMING MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST TE BEVESTIGEN) TE KLIKKEN, OF DOOR HET BÈTAPRODUCT TE DOWNLOADEN, TE OPENEN OF TE INSTALLEREN, GAAT U ERMEE AKKOORD OM AAN DEZE OVEREENKOMST GEBONDEN TE ZIJN.

Deze BÈTATEST-overeenkomst (de ‘Overeenkomst’) is door en tussen Qisum Benelux BV (‘Qisum’) en u.

  1. Onder ‘Bètaproduct’ vallen de producten, software, services en/of functies die als bèta- of pre-releaseversies van Qisum zijn aangeduid en die gedurende de looptijd van deze overeenkomst aan u worden geleverd.
  2. Licentie om te testen. Qisum verleent U een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare en herroepelijke licentie om het Bètaproduct uitsluitend te gebruiken om het te testen, te onderzoeken en te evalueren op uw huisadres en hierdoor te helpen bij de voltooiing van de ontwikkeling daarvan. Het is niet toegestaan om het Bètaproduct te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of commercieel gebruik. Ook is het niet toegestaan om het Bètaproduct te wijzigen in de breedste zin (reverse engineering, demontage en/of decompilatie), te verhuren, te leasen, uit te lenen, over te dragen of te kopiëren.
  3. Eigendom. U erkent en gaat ermee akkoord dat alle rechten, aanspraak en belangen in en op het Bètaproduct en alle intellectuele eigendomsrechten daarop het eigendom zijn van Qisum en/of haar leveranciers, inclusief maar niet beperkt tot alle auteursrechten, handelsgeheimen, handelsmerken en andere immateriële rechten daarop. U gaat ermee akkoord dat u de handelsmerken of andere bedrijfsnamen van Qisum voor geen enkel doel zult gebruiken. U verdient of verkrijgt geen rechten of licenties met betrekking tot auteursrechten, octrooien, handelsgeheimen, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten krachtens deze Overeenkomst of u prestatie onder deze Overeenkomst. Voor zover Qisum u Qisum-materiaal of Bètaproducten verstrekt, gaat u ermee akkoord dat al het Qisum-materiaal het volledige en exclusieve eigendom van Qisum is en blijft. U gaat er verder mee akkoord dat u, op verzoek van Qisum, al het Qisum-materiaal aan het eind van de Bètatest op kosten van Qisum zult retourneren. U gaat ermee akkoord dat u alle suggesties voor verandering en/of verbetering van het Bètaproduct en de daaraan gerelateerde rechten direct aan Qisum bekend zult maken en u draagt deze hierbij over aan Qisum; en dat u Qisum zult helpen, zoals redelijkerwijs door Qisum verzocht en op kosten van Qisum, bij het verkrijgen van intellectuele eigendomsbescherming met betrekking tot dergelijke suggesties zoals Qisum redelijkerwijs kan verzoeken. Met uitzondering van de rechten die hierin uitdrukkelijk worden verleend, worden hierbij geen andere rechten, expliciet of impliciet, aan U verleend.
  4. Vertrouwelijkheid. Het Bètaproduct, het bestaan ervan, alle begeleidende documentatie en alle informatie die Qisum hieronder of anderszins in verband met het Bètaproduct met u deelt, inclusief maar niet beperkt tot prestatiegegevens, functies en andere informatie met betrekking tot of verkregen door het Bètaproduct, is ‘Vertrouwelijke Informatie’ van Qisum. U gebruikt de Vertrouwelijke Informatie niet, behalve voor zover nodig voor deze Overeenkomst, en u maakt geen enkel deel van de Vertrouwelijke Informatie bekend aan een andere persoon of entiteit. U zult alle stappen ondernemen die redelijkerwijs genomen kunnen worden om de Vertrouwelijke Informatie te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking. Vertrouwelijke Informatie bevat geen informatie die: (1) bij U op het moment van openbaarmaking rechtmatig bekend was zonder verplichting tot geheimhouding, (2) door U rechtmatig is verkregen van een derde partij zonder beperking van gebruik of openbaarmaking, of (3) zonder dat de U hier schuld aan heeft of zonder dat het in strijd met deze Overeenkomst algemeen bekend is geworden bij het publiek.
  5. Beëindiging. Deze Overeenkomst wordt beëindigd wanneer Qisum een openbaar beschikbare versie van het bètaproduct uitbrengt. Qisum garandeert niet dat een dergelijke openbaar beschikbare versie zal worden uitgebracht.
  6. Gegevens en feedback. U gaat ermee akkoord dat Qisum informatie en gegevens van U kan verkrijgen in verband met Uw registratie, installatie en gebruik van het Bètaproduct, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, persoonlijke informatie. Qisum mag ook technische en prestatiegegevens over uw gebruik van het Bètaproduct verzamelen en verwerken en deze gegevens gebruiken ter ondersteuning en om problemen op te lossen, updates te verstrekken, trends te analyseren en Qisum-producten of -services te verbeteren. Qisum mag deze gegevens gebruiken en delen met partners voor het programma. U gaat ermee akkoord dat Qisum deze informatie, met inbegrip van eventuele persoonlijke gegevens, verwerkt en overdraagt in overeenstemming met het Privacybeleid van Qisum, dat van tijd tot tijd wordt bijgewerkt. Verder zult u Qisum van tijd tot tijd feedback geven over de functionaliteit en prestaties van het Bètaproduct, zoals redelijkerwijs door Qisum wordt gevraagd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het identificeren van mogelijke fouten en verbeteringen. U wordt ook gevraagd om enquêtes over de Qisum producten in te vullen. Feedback die aan Qisum wordt verstrekt via een van de voorgaande methoden met betrekking tot het Bètaproduct kan door Qisum en zijn partners worden gebruikt om producten, services en/of functies te verbeteren en Qisum heeft derhalve een niet-exclusief, permanent, onherroepelijk, royaltyvrij, wereldwijd recht en licentie om dergelijke feedback zonder beperkingen te gebruiken, reproduceren, openbaar maken, in sublicentie geven, distribueren, wijzigen en anderszins te exploiteren.
  7. GEEN GARANTIE. HET BÈTAPRODUCT KAN FOUTEN BEVATTEN EN WORDT SLECHTS VOOR BEPERKTE EVALUATIE AANGEBODEN. HET BÈTAPRODUCT WORDT GELEVERD ‘ZOALS HET IS’, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK, STILZWIJGEND OF ANDERSZINS. QISUM WIJST ALLE GARANTIES UITDRUKKELIJK VAN DE HAND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Door akkoord te gaan met deze overeenkomst, aanvaardt u dat (i) het Bètaproduct nog niet volledig is ontwikkeld en dat Qisum het nog niet commercieel aanbiedt, (ii) het Bètaproduct nog niet helemaal functioneel is en dat sprake kan zijn van fouten en/of gebreken dan wel dat andere problemen kunnen ontstaan, (iii) dat het Bètaproduct zich in de testfase bevindt en dat je door deze overeenkomst te sluiten bewust hebt gekozen om als tester deel te nemen, (iv) Qisum geen verplichting heeft om een commerciële versie van het Bètaproduct uit te brengen, (v) Qisum op elk moment het recht heeft om de ontwikkeling van het Bètaproduct op elk gewenst moment eenzijdig te staken, zonder enige verplichting of aansprakelijkheid jegens u of derden.
  1. Beperking aansprakelijkheid. QISUM IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS U OF ENIGE ANDERE PARTIJ VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK VOORTVLOEIEND UIT DE INSTALLATIE OF HET GEBRUIK VAN HET BÈTAPRODUCT, ZIJ HET ALS RESULTAAT VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), SCHENDING VAN EEN CONTRACT, GARANTIE OF ENIGE ANDERE VORM VAN ACTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE EN GEVOLGSCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK EN OP WELKE WIJZE DAN OOK VOORTVLOEIEND UIT DEZE OVEREENKOMST, ZELFS INDIEN OP DE HOOGTE GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. PARTIJEN GAAN ERMEE AKKOORD DAT DE VOORNOEMDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EEN WEZENLIJK ONDERDEEL VAN DEZE OVEREENKOMST IS.

 

  1. Voor het doel van dit Bètatestprogramma geeft u Qisum, haar werknemers of vertegenwoordigers toestemming om contact met u op te nemen via de persoonlijke contactgegevens die u hebt verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer. Qisum kan deze persoonlijke contactgegevens opslaan of delen met werknemers, vertegenwoordigers of bevoegde leveranciers van Qisum om met u te communiceren. Qisum kan informatie die is gegenereerd op basis van uw testen en het gebruik van het Bètaproduct en materialen van Qisum die krachtens deze Overeenkomst aan u worden verstrekt, gebruiken, verzamelen of opslaan (“Gebruiksgegevens”). Qisum kan dergelijke Gebruiksgegevens openbaar maken, delen, opnieuw verspreiden of publiceren. Uw persoonsgegevens worden in Nederland verwerkt en zullen niet buiten de Europese Unie worden opgeslagen.
  1. Diversen. U kunt deze Overeenkomst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Qisum niet overdragen en elke poging tot overdracht zonder dergelijke toestemming wordt als ongeldig en nietig beschouwd. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd om van geschillen kennis te nemen. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Qisum met betrekking tot het onderwerp daarvan en vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken, communicatieberichten of overeenkomsten die hier niet specifiek in zijn opgenomen. Als een van de bepalingen van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden naar aanleiding van een gerechtelijk bevel of een rechterlijke beslissing, blijft de rest van deze Overeenkomst van kracht en afdwingbaar in overeenstemming met de voorwaarden daarvan. U erkent dat niet-nakoming van uw verplichtingen onder deze Overeenkomst met betrekking tot de eigendomsrechten van Qisum zal leiden tot onherstelbare schade voor Qisum. Hierdoor heeft Qisum recht op een redelijke en billijke schadeloosstelling in aanvulling op alle andere verhaalsmogelijkheden die worden geboden door deze Overeenkomst of die voortvloeien uit de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Voor inlichtingen of vragen over deze Overeenkomst of het Bètaproduct, kunt u contact opnemen via Support.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de Qisum nieuwsbrief en we laten je als eerste weten wanneer Qisum van start gaat!
 

Volg ons op social